Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Delta Lima Engineering en Oemhondaparts en op alle met ons aangegane overeenkomsten. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk door Oemhondaparts is ingestemd.

Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Oemhondaparts in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Oemhondaparts behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de website van Oemhondaparts en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Oemhondaparts is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definitie

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of de context anders vereist:

Delta Lima Engineering: de gebruiker van deze algemene voorwaarden geregistreerd in Zwaag, Jelle Zijlstraweg 142. KVK-nummer: 63673728, BTW (VAT): NL001780437B55 Hierna te noemen ‘Oemhondaparts’;
Klant: de natuurlijke persoon of bedrijf die een bestelling plaatst bij Oemhondaparts;
Product: het geleverde product;
Website: de website van Delta lima engineering, inclusief de webshop Oemhondaparts;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Oemhondaparts en de klant.

2.2 Eventuele bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail door partijen is overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment nietig of ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. De nietige of ongeldige bepalingen worden vervangen, rekening houdend met de strekking en bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) voor zover mogelijk.

2.5 In het geval van niet altijd strikte naleving van deze algemene voorwaarden, betekent dit niet dat deze bepalingen niet van toepassing zijn. Ook betekent het niet dat op enigerlei wijze het recht vervalt om strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te eisen.

2.6 Voor de interpretatie van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde leidend.


Artikel 3. Aanbiedingen en prijsopgaven

3.1 Alle aanbiedingen en prijsoffertes zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

3.2 Eventuele print-, typografische- of programmeerfouten in de catalogus, e-mails of website zijn niet bindend.

3.3 Het productaanbod op de website kan worden gewijzigd.


Artikel 4. Illustraties en andere informatie

4.1 Afbeeldingen, kleuren, gewichten, technische specificaties en overige kenmerken van producten op de website zijn slechts bij benadering en kunnen geen reden tot schadevergoeding en/of ontbinding vormen.


Artikel 5. Totstandkoming van overeenkomst en annulering

5.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft gevolgd of nadat de klant het aanbod op enige andere wijze heeft aanvaardt.

5.2 Nadat de overeenkomst is gesloten via de website, zal de klant per e-mail een bevestiging krijgen met de mededeling dat de bestelling is ontvangen. Deze bevestigingsmail bevat het bestelnummer en andere informatie over de bestelling van de klant.

5.3 Een bestelling kan niet via de website worden geplaatst totdat de klant instemt met de algemene voorwaarden en dus het vakje op de website aanvinkt.


Artikel 6. Prijzen

6.1 De prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld in de sectie "gebruikte onderdelen". Hierop is marge regeling van toepassing.

6.2 De getoonde prijzen zijn exclusief transportkosten, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en toeslagen.

6.3 Oemhondaparts heeft het recht om zijn prijzen en verzendkosten van tijd tot tijd aan te passen.

6.4 De prijs of prijzen in de aanbieding zijn gebaseerd op de factoren die bepalend zijn voor de kostprijs zoals die gelden op het moment van de aanbieding. In geval van wijzigingen in de bovengenoemde kostenfactoren tussen het tijdstip van sluiting van de overeenkomst en het tijdstip van levering, zoals veranderingen in aankoop-, transport- en opslagprijzen, kosten van verpakking, invoerrechten, wisselkoersschommelingen en dergelijke, heeft Oemhondaparts het recht om de oorspronkelijke prijs aan te passen.

6.5 Indien de prijs van het bestelde product na het sluiten van de overeenkomst stijgt, heeft de klant, als consument, het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsstijging voortvloeit uit een wettelijke verplichting, zoals een verhoging van het BTW-tarief.


Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle informatie die wordt opgegeven als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor dat doel, tijdig wordt verstrekt.

7.2 Indien de door de klant verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist is, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

7.3 De klant is verplicht om alle feiten en omstandigheden, die relevant kunnen zijn met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, onmiddellijk te melden.

7.4 Naleving van enige wettelijke en andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot het bezit, de opslag, het gebruik, het transport en de verkoop op welke manier dan ook van het product in het land waar de klant zich bevindt, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

7.5 Alle gegevens en informatie verstrekt met betrekking tot de geschiktheid en de toepassing van het product zijn vrijblijvend en ontheffen de klant niet van zijn verplichting om zijn eigen inspecties en tests uit te voeren of te laten uitvoeren.

7.6 De klant is te allen tijde verplicht om de inloggegevens die hij/zij gebruikt voor het inloggen op de website geheim te houden. Oemhondaparts kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat onbevoegde derden de inloggegevens van de klant zouden gebruiken.

7.7 De klant is verplicht om via e-mail of via zijn account op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in zijn (contact)informatie.


Artikel 8. Verzendkosten en levering

8.1 De klant dient voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst specifiek op de hoogte te zijn van de verzendkosten van de producten.

8.2 Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op klant op het moment dat het product aan klant is geleverd.

8.3 Het product wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres.

8.4 De klant is verplicht de geleverde producten af te nemen.

8.5 De klant is verplicht ervoor te zorgen dat de locatie waar de producten moeten worden afgeleverd, goed toegankelijk is.

8.6 De klant is zelf aansprakelijk voor eventuele invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen in verband met het product.

8.7 Oemhondaparts heeft het recht om deelleveringen uit te voeren.


Artikel 9. Levertijd

9.1 Vermelde levertijden kunnen niet als definitieve deadlines worden beschouwd.

9.2 De levertijd vangt aan op het moment waarop de betaling van de bestelling is ontvangen.

9.3 In het geval van niet-naleving van de levertijd als gevolg van een gebeurtenis buiten de feitelijke controle van Oemhondaparts, die niet kan worden toegeschreven aan handelingen en/of weglatingen aan de kant van Oemhondaparts, zoals beschreven in bijv. artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt de levertijd automatisch verlengd met de tijd dat er vertraging is opgelopen door die gebeurtenis.

9.4 Indien Oemhondaparts de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, neemt zij contact op met de klant. In dat geval wordt een nieuwe levertijd overeengekomen met de klant. Als de klant, als consument, geen nieuwe levertijd wil overeenkomen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, krijgt hij/zij de reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de datum van herroeping.


Artikel 10. Herroepingsrecht

10.1 De klant die een bestelling via de website heeft geplaatst, heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen en het product te retourneren op voorwaarde dat het niet is gebruikt, onbeschadigd is en in de originele verpakking, gedurende 14 dagen na ontvangst van het product. Een uitzondering op dit recht zijn OEM Honda onderdelen en speciaal bestelde artikelen. Deze producten worden op maat gemaakt en/of besteld voor de klant en kunnen niet worden geretourneerd. In het online bestelproces of in de orderverwerking wordt de klant ook geïnformeerd over deze uitzondering.

10.2 Indien de klant de overeenkomst conform deze algemene voorwaarden ontbindt, zijn de eventuele kosten van retourzending in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

10.3 In het geval van een ontbinding zoals bedoeld in dit artikel, zal Oemhondaparts alle reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten terugbetalen.

10.4 In het geval van een ontbinding zoals bedoeld in dit artikel, worden betaalde bedragen terugbetaald, uitgesloten hiervan zijn de eventuele gemaakte verzend en betaalkosten.


Artikel 11. Kosten van annulering

11.1 Het herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 10.1 is niet van toepassing op een klant zijnde een onderneming. Indien de klant, zijnde een onderneming, een bestelling annuleert of een verzending weigert, worden de annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen 15% van het factuurbedrag van de bestelling.


Artikel 12. Betaling

12.1 De betaalwijzen voor bestelde producten kunnen afhankelijk zijn van het land waarin de klant zich bevindt. De verschillende betalingsmogelijkheden voor elk land staan op de website.

12.2 In geval van levering op rekening, is de klant verplicht de factuur te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.

12.3 Indien de klant de ontvangen factuur niet tijdig heeft betaald, is de klant onmiddellijk in verzuim en wordt wettelijke rente in rekening gebracht. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die worden gemaakt door het incasseren van de vordering op de klant zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €250,-. Op de klant, zijnde een consument, zullen buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht worden die wettelijk zijn vastgelegd.

12.4 Alle betalingen die door de klant worden gedaan, zullen eerst worden toegepast op de rente die verschuldigd is en vervolgens op de kosten van de incasso. Alle betalingen door de klant worden niet verminderd op het uitstaande hoofdbedrag, totdat de betalingen van bovenstaande onderdelen voldaan is.

12.5 Betaling dient te geschieden zonder opschorting of schuldvergelijking.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle geleverde of nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Oemhondaparts tot en met alle huidige en toekomstige vorderingen op de klant volledig betaald zijn. Daaronder wordt in ieder geval verstaan de aanspraken als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

13.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, zoals bedoeld is artikel 13.1 van deze algemene voorwaarden, is het de klant verboden om: a. de producten te verpanden; b. het verlenen van enige rechten met betrekking tot producten aan derden; c. doorverkoop van de producten die buiten de normale bedrijfsactiviteiten van de klant vallen.

13.3 Het is de klant niet toegestaan om de producten te vervreemden als onderdeel van zijn normale bedrijfsuitvoering op het moment waarop de klant surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.

13.4 De klant onderneemt om samen te werken, op verzoek, om een pandrecht te vestigen op de vorderingen die de klant heeft of kan verkrijgen jegens zijn klanten wegens doorverkoop.

13.5 De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met zorg te bewaren en te identificeren als eigendom van Oemhondaparts. De klant zal te allen tijde alles doen dat redelijkerwijs van de klant verwacht mag worden om de eigendomsrechten vanOemhondaparts te waarborgen.

13.6 Indien de klant zijn verplichtingen jegens Oemhondaparts niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook, heeft Oemhondaparts het recht om de producten onder voorbehoud van eigendomsrecht terug te nemen zonder voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van de rechtbank, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

13.7 Indien Oemhondaparts gebruik wil maken van haar recht beschreven in dit artikel, is de klant verplicht om toe te staan dat een derde partij wordt ingeschakeld om toegang te krijgen tot de locatie(s) waar de producten zich bevinden.

13.8 In het geval van een beslaglegging, surseance van betaling of faillissement dient de klant onmiddellijk de deurwaarder die de beslaglegging en/of de curator die aangesteld is op de hoogte te stellen van de (eigendoms)rechten van Oemhondaparts.

13.9 Het bepaalde in dit artikel laat andere rechten van Oemhondaparts onverlet.


Artikel 14. Klachten

14.1 De klant is verplicht de geleverde producten en hun verpakking onmiddellijk na aflevering te inspecteren. In het bijzonder is de klant verplicht om te controleren:

of de juiste producten zijn geleverd;
of de juiste hoeveelheid is geleverd;
of de verpakking van de producten niet is beschadigd.
14.2 Indien de levering niet correct is of de verpakking is beschadigd, is de klant verplicht dit onmiddellijk en in ieder geval binnen drie dagen na levering te melden. Klachten over levering die na drie dagen na levering wordt ingediend, worden niet onderzocht.

14.3 De klant kan eventuele vragen of klachten over aflevering richten aan:

Oemhondaparts / Delta Lima Engineering
Jelle Zijlstraweg 142
1689zx
Zwaag

Tel: +31 (0)655120295

Of per e-mail: info@deltalimaengineering.nl

14.4 Klachten worden binnen 30 dagen afgehandeld. In geval onverwachte gebeurtenissen waarbij de afhandeling van een klacht niet mogelijk is binnen de tijd van 30 dagen, dient de klant op de hoogte te worden gesteld.


Artikel 15. Garantie en retour

15.1 Voor nieuw geleverde producten geldt een fabrieksgarantie van minimaal drie maanden (bijvoorbeeld koppelingsset) oplopende tot één jaar en zelfs levenslange garantie (bijvoorbeeld van het merk Mishimoto). De garantie wordt verleend door de fabrikant van de producten. Oemhondaparts is de contactpersoon voor garantiezaken tussen fabrikant en klant. Indien de klant meer informatie wil hebben met betrekking tot de garantie van een bepaald product, dient dit vooraf te worden opgevraagd bij Oemhondaparts

15.2 De garantie garandeert dat, in het geval dat het product defect is gedurende de garantieperiode, het product wordt gerepareerd, een nieuw onderdeel wordt geleverd, een vervangend product wordt geleverd of (een deel van) de aankoopprijs wordt terugbetaald aan de klant, dit op discretie van de fabrikant. De garantie sluit uitdrukkelijk elke vergoeding uit van loonkosten die door de klant zijn betaald als gevolg van een (mogelijk) defect in een product. Niet gedekt door de garantie is schade aan het voertuig.

15.3 De garantie geldt niet, en klachten over de geleverde producten worden niet onderzocht in de volgende gevallen:

de klant heeft defecten niet onmiddellijk na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail gemeld;
het product is niet volgens de instructies gemonteerd;
de klant en/of derden hebben werkzaamheden/wijzigingen/reparaties aan het product uitgevoerd.
schade en/of het defect zijn veroorzaakt door een verkeersongeval;
defecten veroorzaakt door ondeskundig gebruik of een fout van de kant van de klant of het personeel van de klant. Onkundig gebruik omvat in ieder geval: gebruik in strijd met de verstrekte instructies en gebruik van de producten in strijd met de veiligheidsvoorschriften, verkeersregels of andere voorschriften van de overheid;
het product werd niet gebruikt in overeenstemming met het overeengekomen doel en, bij gebrek daaraan, het gebruikelijke doel;
defecten zijn het gevolg van normale slijtage;
zodra bijkomende gevolgen onontkomelijk zijn. Bijvoorbeeld condensvorming in aftermarket koplampen, het moeten nabewerken van een bumperlip of een afwijking in de afbeelding en het daadwerkelijk product;
defecten veroorzaakt door overheidsvoorschriften met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen;
schade veroorzaakt door derden;
defecten veroorzaakt door externe omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, explosie, water, weers- en wegomstandigheden;
kleine afwijkingen die in de branche gebruikelijk zijn en/of technisch onvermijdelijk zijn;
defecten veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de toegestane technische specificaties.
15.4 Herstel of vervanging van een product verlengt de garantietermijn niet.

15.5 De klant kan alleen een beroep doen op de garantie indien de klant het product retourneert in de originele verpakking, met voldoende verzendkosten. Verder moeten er foto’s/illustraties aangeleverd worden die het defect/gebrek van het product voldoende aantonen. Het ingevulde retourformulier moet bij het geretourneerde product worden toegevoegd. Dit formulier is te vinden onder het kopje ‘voorwaarden’.

15.6 Voordat een product geretourneerd wordt, is de klant verplicht dit te melden.

15.7 Indien het erop lijkt dat de klant een product heeft geretourneerd zonder een geldige garantieclaim, zal het product zonder wijzigingen aan de klant worden geretourneerd en zal de klant een inspectievergoeding van €25,- in rekening worden gebracht.

15.8 Op enkele artikelen kan er geen garantie verleend worden. Dit staat duidelijk in de beschrijving. Het is aan de klant zelf om hiervan op de hoogte te zijn.

15.9 Speciaal bestelde producten en alle elektronische onderdelen, nieuw of gebruikt kunnen niet retour worden verzonden.


Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Oemhondaparts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door:

een gebeurtenis buiten de feitelijke macht van Oemhondaparts, die daarom niet kan worden toegeschreven aan zijn handelingen en/of weglatingen, zoals beschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
handelingen of nalatigheid van de klant, zijn ondergeschikten of andere personen die zijn ingeschakeld om door of namens de klant te werken.
16.2 Oemhondaparts is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de permanente of tijdelijke onbeschikbaarheid van de mogelijkheid tot bestellen, onbeschikbaarheid of verwijdering van haar website als gevolg van onderhoud of anderszins.

16.3 De kleuren op het scherm van de klant kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van het product. Oemhondaparts is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

16.4 Oemhondaparts is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het feit dat er gehandeld is op basis van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de klant is verstrekt, zoals een onjuiste afleveradres.

16.5 Indien de klant en/of een derde partij het door Oemhondaparts geleverde product aanpast, wordt alle aansprakelijkheid voor de werking en eventuele (vervolg) schade van de hand gewezen.

16.6 Oemhondaparts is niet aansprakelijk voor schade aan het product/voertuig als gevolg van bijvoorbeeld onjuist of ondeskundig gebruik.

16.7 Oemhondaparts is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het feit dat de klant niet aan alle veiligheidsvoorschriften heeft voldaan.

16.8 Oemhondaparts is niet aansprakelijk voor schade die aan de klant is toegebracht, omdat de klant de producten niet correct heeft opgeslagen, bewaard, getransporteerd, geassembleerd of gebruikt, waardoor schade aan de producten of andere goederen wordt veroorzaakt.

16.9 Indien Oemhondaparts zich gedwongen ziet om maatregelen te nemen of om mee te werken aan een door een fabrikant geïnitieerde terugroep-actie ter voorkoming van enige (verdere) schade als gevolg van claims van consumenten of een geconstateerde gebrek in de geleverde producten, wordt de klant verplicht aan dergelijke maatregelen mee te werken.

16.10 Oemhondaparts is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Onder gevolgschade wordt in ieder geval mede verstaan: omzetderving, gederfde winst, gederfde besparingen, technische schade aan het voertuig, letsel, kosten van alternatief transport, sleepkosten, reiskosten, vertragingsschade en bedrijfsstilstand.

16.11 Indien Oemhondaparts aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is de aansprakelijkheid hiervan beperkt tot het bedrag van de betaling door de verzekeraar van Oemhondaparts.

16.12 De klant vrijwaart Oemhondaparts en Oemhondaparts kan niet aansprakelijk worden gehouden voor claims van derden jegens Oemhondaparts die zijn ingesteld wegens incidenten, daden of nalatigheden waarvoor door bovenstaande bepalingen geen aansprakelijkheid bestaat. De klant is verplicht om op verzoek alle kosten en schade te vergoeden die zijn veroorzaakt als direct of indirect gevolg van een vordering die door een derde partij tegen hem is ingesteld als bedoeld in deze paragraaf.

16.13 Eventuele claims en andere bevoegdheden van de klant om welke reden dan ook, zullen in ieder geval verlopen na één jaar vanaf het moment waarop een omstandigheid zich voordoet. Een verjaringstermijn van twee jaar is van toepassing op klanten die consumenten zijn.

16.14 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichten die voortvloeien uit de wet, of enige onrechtmatige daad begaat tegen Oemhondaparts, zal de klant alle schade die hieruit voortvloeit vergoeden.

16.15 Oemhondaparts wil zeer duidelijk vermelden dat het géén officiële Honda dealer is, maar puur een verkooppunt van Honda gerelateerde producten, zonder gebruik te maken van auteursrechtelijke afbeeldingen van Honda zelf.


Artikel 17. Overmacht

17.1 Oemhondaparts is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting(en) indien dit door overmacht wordt verhinderd. Omstandigheden die feitelijk buiten de macht vallen van Oemhondaparts, of niet kunnen worden toegeschreven aan handelingen en/of nalatigheden vanOemhondaparts omvatten in ieder geval: belemmeringen veroorzaakt door derden, waaronder die van overheidsinstanties, ziekte, obstructies in het transport, weersinvloeden, algemene- of andere stakingen, opstand, oorlog of oorlogsdreiging zowel in Nederland als in landen van herkomst van de producten, verlies van- of schade aan producten tijdens transport, vertraagde levering of niet-levering door leveranciers, export- en invoerbeperkingen, brand, storingen en ongevallen bij de leverancier, brand in vervoermiddelen of bij vervoerders die door Oemhondaparts worden ingeschakeld, opgelegde heffingen of andere maatregelen genomen door overheidsinstanties die resulteren in een verandering van de feitelijke omstandigheden.

17.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Oemhondaparts, waardoor niet, niet volledig of niet tijdig aan haar verplichtingen kan worden voldaan.

17.3 In geval van overmacht kan Oemhondaparts niet verplicht worden tot vergoeding van enige schade die hieruit direct of indirect voortvloeit en zal zij tijdelijk eveneens worden ontheven van haar leveringsplicht. Het hangt van de omstandigheden van de zaak af of dat voor een deel- of voor de gehele levering het geval is en blijft, of dat dit alleen maar tot opschorting van levering leidt. In het geval van een mogelijkheid om achteraf en/of op een andere manier te leveren, zijn zowel Oemhondaparts als de klant verplicht om van die mogelijkheid gebruik te maken.


Artikel 18. Opschorting en ontbinding

18.1 Oemhondaparts heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten indien, na het sluiten van de overeenkomst, bekend wordt dat er omstandigheden zijn die de vrees rechtvaardigen dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt.

18.2 Oemhondaparts heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden in het geval dat de klant een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen en de klant niet heeft voldaan aan de aan hem/haar gerichte ingebrekestelling.

18.3 Oemhondaparts heeft verder het recht om de overeenkomst te ontbinden indien omstandigheden die van dien aard zijn dat uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijs niet meer te verwachten is, of in het geval van andere omstandigheden die van dien aard zijn dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de overeenkomst zonder wijzigingen wordt geconsolideerd.

18.4 Oemhondaparts heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot faillissement indient, niet in staat is om te betalen, zijn onderneming beëindigd, onder wettelijke beperking geplaatst wordt of onder curatele wordt gesteld.

18.5 In geval van opschorting of ontbinding van de overeenkomst is Oemhondaparts op geen enkele manier verplicht om enige hieruit voortvloeiende schade en kosten, ongeacht de oorzaak, te vergoeden.


Artikel 19. Vertrouwelijkheid

19.1 Beide partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of andere bronnen hebben verkregen als onderdeel van hun overeenkomst geheim te houden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd, wanneer tegenpartij verklaard dat dit vertrouwelijk is of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, gebruikt deze informatie alleen voor het doel waarvoor deze is verstrekt.


Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten

20.1 De klant zal alle intellectuele eigendomsrechten op de door Oemhondaparts geleverde producten volledig en onvoorwaardelijk respecteren.

20.2 Zonder de voorafgaande schriftelijke- of elektronische goedkeuring door Oemhondaparts, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en illustraties van de website kopiëren, doorsturen, verspreiden of reproduceren.


Artikel 21. Beveiliging en internet

21.1 Oemhondaparts neemt passende veiligheidsmaatregelen om de website te beschermen tegen het risico van ongeoorloofde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de gegevens die door de klant via de website worden ingevoerd.


Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

22.1 Eventuele overeenkomsten tussen Oemhondaparts en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

22.2 Alle geschillen met betrekking tot overeenkomsten tussen de klant en Oemhondaparts worden voorgelegd aan de rechtbank, in het district waar Oemhondaparts haar geregistreerde vestigingsplaats heeft. De klant die consument is, heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een schikking door de rechtbank in overeenstemming met de wet.


Artikel 23. Goedkeuring en keurmerken

23.1 Oemhondaparts verkoopt online auto onderdelen ter vervanging van originele onderdelen maar ook tuning- en styling-onderdelen. Op een deel van het assortiment zit een E-Keurmerk of vergelijkbaar keurmerk (TUV bijvoorbeeld). Dit wordt dan ook benoemd in de beschrijving van het desbetreffende product.

23.2 Op een deel van het assortiment zit een automatische goedkeuring vanuit het merk zelf (bijvoorbeeld: Originele Honda onderdelen die zijn goedgekeurd omdat het een origineel onderdeel betreft).

23.3 Op een deel van het assortiment zit geen keurmerk. Deze onderdelen zijn officieel bedoeld voor ‘Off Road Use Only’ (voor autosport, circuit, etc). Dit wil niet betekenen dat deze producten risicovol zijn op de openbare weg, maar dit is een bepaling die moet worden aangegeven bij de verkoop van dergelijke producten.


Artikel 24. Gebruikte producten

24.1 Alle gebruikte goederen die worden aangeboden op de website (inclusief motoren) behoren na correcte installatie te functioneren. Indien onvoorzien toch blijkt dat een product niet correct functioneert, kan hier in overleg met Oemhondaparts een gepaste oplossing voor worden bedacht.

24.2 Bij gebruikte motoren moet men rekening houden met een zogenaamde `startgarantie`. Hiermee wordt bedoelt dat de motoren een garantie hebben, de eerste 200 km dat de motor in gebruik is genomen. In deze bepaalde tijd kan namelijk al ondervonden worden of er problemen zijn qua overmatig olieverbruik of andere slecht functionerende onderdelen. 30 dagen na de aankoopdatum van een gebruikt goed, geldt deze regeling niet meer (in verband met langdurig stil staan van de motor, zonder gebruik er te van hebben gemaakt).

24.3 Zodra er tuning-onderdelen in of op een geleverde motor worden geplaatst, vervalt de garantie eveneens, aangezien dan niet achterhaald kan worden dat een motor in originele staat geen problemen zou veroorzaken.

24.4 Oemhondaparts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het incorrect functioneren van slijtagegevoelige onderdelen bij gebruikte producten.

24.5 Indien producten gebruikt worden voor race/track toepassingen, vervalt de volledige garantie.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
  • OHP
© 2016 - 2024 OemHondaParts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel